Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Nieuws

VGTZ en Corona
In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen die we allemaal dienen te volgen, hebben we een beperkte bezetting op de praktijk. We willen u vriendelijk vragen om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

  • Bestel tijdig Uw benodigde producten. Wij doen ons uiterste best om het uiteindelijk op tijd klaar te hebben, maar het zal op sommige dagen langer duren dan u van ons gewend bent.
  • Bel even om door te geven hoe laat de medicijnen opgehaald worden, dan zorgen we dat u alles snel mee kunt nemen. Per praktijk kan verschillen waar u de medicijnen op kan halen.

  • Bedrijfsbezoeken gaan gewoon door, waarbij we ons houden aan de maatregelen. Indien wij ziekteverschijnselen hebben, zullen we niet werken.

  • Indien u zelf ziekteverschijnselen heeft, meld het dan aan ons voorafgaand aan het bezoek. Dan lopen we na overleg zelf de ronde en zullen we achteraf telefonisch de bijzonderheden rapporteren.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op.


Create date: 04/03/2020 10:00:25

Kannibalisme bij varkens, met enige regelmaat een groot probleem

Oorbijten en oornecrose, staartbijterij en andere vormen van kannibalisme zijn frustrerende problemen voor varkenshouders.

Directe gezondheidsschade valt wellicht nog mee, maar omdat biggen met aangetaste oren en staarten niet afgeleverd kunnen worden aan de vleesvarkenshouder of het slachthuis, loopt de schade snel op.

Over oorzaken doen vele verhalen de ronde die niet eenduidig zijn. Gezien de veelheid aan maatregelen die genomen worden en het wisselend succes hiervan is het niet waarschijnlijk dat kannibalisme één specifieke oorzaak heeft.

Om iets meer inzicht te krijgen in wat er wel zeker is over kannibalisme hieronder een opsomming van de feiten. Die feiten zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek op bedrijven in diverse landen wereldwijd, waarin gekeken is naar de rol van genetica, ras, klimaat, voeding, toxines en infectieziektes.

Uiteindelijk zullen we niet naar oplossingen moeten zoeken die in de hoek van de uitgesloten oorzaken zitten, maar proberen verbetering te brengen in de bekende en bewezen risicofactoren.
 
Verband tussen oorbijten en oornecrose
Oornecrose is vrijwel altijd het gevolg van oorbijten. Hoewel het soms lijkt alsof eerst een oorpuntje afsterft en dieren daar vervolgens aan beginnen te knabbelen is het toch echt andersom.
Op verschillende leeftijden, maar met name vanaf enkele weken na spenen tot aan afleveren, beginnen dieren te knabbelen en te bijten aan elkaars oren.
Varkens kopiëren elkaars gedrag dus je ziet vaak dat het bijten zich uitbreidt binnen een groep die met elkaar in contact is. Bij biggen die in grote groepen zitten gaat de hele groep bijten en in afdelingen verdeeld in kleinere hokken blijft het soms beperkt tot enkele hokken.
Feitelijk is dit bijten de eerste fase van het probleem. De tweede fase is een infectie- en ontstekingsfase die uiteindelijk leiden tot het afsterven van oorweefsel (=necrose).
De wondjes die door het bijten ontstaan zijn, vormen een toegang voor bacteriën die normaal op de huid zitten en nu kans krijgen om zich in de wond te ontwikkelen. Deze bacteriën produceren gifstoffen (toxines) die de bloedvoorziening verstoren. Weefsel sterft af en dat zie je als zwarte plekjes op het oor. Aan de randen van de oorpunten is de bloedvoorziening beperkt en hierdoor kan een flink stuk oor echt afsterven. En dat zien we dan als oornecrose.
Aan de rand van dit afgestorven stuk herhaalt het hele proces zich en zeker als de biggen blijven bijten kan steeds groter deel van het oor aangetast worden.
Zoals gezegd kan dit artikeltje geen kant en klare oplossing bieden maar met de wetenschap wat er werkelijk gebeurt weten we tenminste waar de mogelijke oplossingen liggen.

Risico op bijten
Voorkomen van de kans op kannibalisme, is zorgen voor rust.
Groepsgrootte, hokbezetting, hokindeling, klimaat, watergift en kwaliteit, voeropname en manier van voeren geven veel handvatten om naar een optimale situatie te streven. Suboptimale omstandigheden zijn een risico op ontsporen van gedrag maar onderdrukken daarnaast de natuurlijke weerstand van een varken en beperken de prestaties van de varkens. Bedenk dat het altijd beter kan.

  • Een slecht klimaat, denk met name aan tocht, kan tot directe onrust leiden maar ook tot luchtwegproblemen. Klimaat kan dus op twee manieren leiden tot oorbijten.
  • Ziekte leidt tot onrust. Infectieziektes leiden op zichzelf niet tot kannibalisme maar kunnen er wel voor zorgen dat dieren gaan bijten. PRRS, Circo, Streptococcen en andere infectieziektes veroorzaken op zichzelf dus geen oornecrose of kannibalisme.
  • Zieke dieren proberen zichzelf beter te voelen door op dingen te kauwen of aan dingen te zuigen.
  • Agressieve dieren uit de groep halen. Neem echt de tijd om de “boosdoeners” te identificeren. Als je geruime tijd in de afdeling of hok blijft, gaan de dieren je beschouwen als normaal en laten ze hun echte gedrag zien.
  • Afleidingsmateriaal is verplicht, maar er wordt vaak pas iets extra’s gedaan als varkens al bijten. Probeer dit voor te zijn door dingen als gehakseld stro, luzerne, snijmaïs, vers splintervrij hout, kranten, etc. structureel bij te geven voordat de biggen beginnen met bijten. Probeer zelf een manier te vinden zodat het kosten- en arbeidstechnisch goed uitvoerbaar is.


Necrose
Aan de necrose valt weinig te doen, eigenlijk zijn we dan al te laat.
Proberen de huid zo schoon mogelijk te houden. Door de huid te verzorgen met desinfecterende middelen kan het probleem beperkt worden. Individuele dieren met ontstoken oren of staarten behandelen is zeker zinnig. Primaire oorzaken van necrose als koppelprobleem zonder voorafgaand oorbijten komen eigenlijk niet voor. Ook mycotoxines als oorzaak voor directe oornecrose is niet aangetoond, wellicht dat de toxines voor onrust en bijterij zorgen maar niet voor directe necrose.
Individuele dieren die een bloedcirculatiestoornis / bloedvergiftiging oplopen door bijvoorbeeld streptococcen, hebben wel direct necrose zonder bijten. Hier sterft ineens aan beide kanten een groot deel tot een heel oor af. Dit zijn echter individuele zieke dieren, niet een heel hok of afdeling die massaal zwarte puntjes aan de oren hebben.

Checklist
Er wordt in Nederland hard gewerkt aan een checklist welzijn waarin onder andere risicofactoren voor oor- en staartbijten die op een specifiek bedrijf aanwezig zijn in  kaart gebracht zullen worden. Met deze checklist kunnen we problemen gaan identificeren en hieruit actiepunten formuleren, om zo het welzijn en de gezondheid van de varkens op uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen en daarmee de risico’s op oor- en staartbijten te verkleinen. De verwachting is dat deze checklist in de loop van 2020 uitgerold gaat worden en zodra deze er is, zullen wij deze in de praktijk gaan brengen!

Create date: 04/03/2020 09:58:45

Nieuw onderzoeksproject in de varkenshouderij

Bij de faculteit diergeneeskunde loopt een door ZonMV gefinancierd onderzoeksproject “CIAOCIAO” over het effect van antibiotica reductie interventies in de veehouderij.
Dit project heeft als doel het effect van risicofactoren en preventieve maatregelen op het antibioticagebruik in de varkenshouderij te bepalen. Dit project sluit aan bij de eerdere uitgevoerde onderzoeken naar succesfactoren, maar legt tevens de nadruk op effect diergezondheid en economie.

Op die manier krijgt de dierenarts de beschikking over een lijst met interventies waarmee het antibioticumgebruik kan worden verlaagd terwijl hij/zij gelijktijdig kan aangeven wat het effect is op diergezondheid en het rendement.

De interventies omvatten onder meer infectiebeheersing (biosecurity en hygiëne), bedrijfsmanagement (bezettingsgraad, klimaat, all-in-all-out) en vaccinaties. Momenteel weten we nog niet hoe effectief deze interventies zijn op antibioticagebruik, ziektelast en duurzaamheid.

In de eerste fase worden gegevens verzameld over interventies door middel van een vragenlijst.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Deze vragenlijst  duurt ongeveer 1 uur en is volledig anoniem en zal grotendeels door de bedrijfsbegeleidend dierenarts ingevuld worden.

Het kan zijn dat 1 van onze dierenartsen U kortelings benaderen om deze vragenlijst samen in te vullen.

Alvast bedankt voor Uw medewerking .
Het VGTZ team Create date: 04/03/2020 09:51:54

Verschil in aanpak besmettelijke dierziekte bij mens en dier

Arjan Stegeman, professor op het gebied van diergezondheid landbouwhuisdieren in Utrecht heeft geschreven over de verschillen in aanpak van besmettelijke ziektes bij mens en dier.

De aanpak van besmettelijke ziekten bij mens en dier is totaal verschillend. Bij de mens staat de individuele patiënt op de voorgrond, bij dieren de gezondheid van de populatie.

Onze individuele vrijheid is een groot goed en er zijn tal van andere argumenten waarom de vergelijking tussen de aanpak van ziekten bij mens en dier mank gaat.

De Coronacrisis leert ons echter wel dat bij de mens de gezondheid van de populatie meer aandacht verdient. De gezondheid van mens en dier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen qua aanpak van elkaar leren.

Klik hier/zie bijlage voor het volledige artikel. Create date: 04/03/2020 09:45:02

Beslisondersteuner
Beslisondersteuner voor euthanasie van niet levensvatbare dieren
Euthanasie is soms een onvermijdelijk onderdeel van de gezondheidszorg op een varkensbedrijf. Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. Voor het welzijn van deze dieren is het beter om ze tijdig te euthanaseren.
De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is zeer bepalend voor het dierenwelzijn. Als een dier niet tijdig geëuthanaseerd wordt zal het onnodig lijden. In de praktijk is de dierenarts niet altijd tijdig aanwezig om hierover te adviseren of de euthanasie uit te voeren. Om het dierenwelzijn op een veehouderijbedrijf te waarborgen is het belangrijk dat dierhouders op de hoogte zijn van het wettelijke kader en de voorwaarden waaronder zij zelf een euthanasie kunnen uitvoeren.
Klik hier voor de beslisondersteuner, die is ontwikkeld door Anoxia, en de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en de KNMvD. Deze is te gebruiken om u te helpen bij de keuze of euthanasie de beste optie is.
Create date: 01/28/2020 14:59:10

Griep
Afgelopen september speelde bij een varkenshouder hoest bij vleesvarkens. Ook bij de fokgelten waren er klachten met veel hoest en weinig eetlust. De varkenshouder zelf had flinke griep en vroeg zich af of dat er mee te maken kon hebben.

Het probleem begon toen de medewerker ziek van vakantie was terug gekomen en de varkenshouder waarschijnlijk besmet heeft. Enkele dagen nadat de varkenshouder ziek is geworden, zijn de varkens gaan hoesten.

Dezelfde dag hebben we speekselmonsters verzameld bij de vleesvarkens en enkele dagen later hebben we neusswabs genomen bij de medewerker, de varkenshouder en de ergst aangetaste dieren op dat moment. Dezelfde week nog ontvingen we de uitslag van het speekselonderzoek en bleek dat de varkens inderdaad griep hadden. Twee weken later volgende de uitslag van de neusswabs. De swab van de medewerker was negatief, van de varkenshouder positief en van de varkens ook positief. Daarbij bleek het ook dezelfde griepstam te zijn, H1avN1. Omdat eerst de medewerker en varkenshouder ziek waren en daarna de varkens, is het erg waarschijnlijk dat de varkens ziek zijn geworden door contact met varkenshouder.

Mensen kunnen ziek worden van varkens, maar varkens zijn erg gevoelig voor griep en kunnen ook makkelijk door mensen geïnfecteerd worden. Bij ernstige griepklachten van varkenshouder of medewerkers, probeer contact met varkens zo veel mogelijk te beperken, om problemen bij varkens te voorkomen. Ook is het aan te raden jezelf tegen griep te laten vaccineren voor een betere weerstand tegen griep. Create date: 12/24/2019 10:32:42


pagina's: 1 2 3 4 5 ... 19 Volgende Alles
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk